г. Одесса, ул. Троицкая, 39 65000

Холодов Сергей Анатольевич

Основатель Центра подготовки мастеров массажа «Prestige»

 • Доцент, кандидат педагогических наук
 • Приват-профессор кафедры биологии и охраны здоровья медицинского факультета Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского (г. Одесса)
 • Основатель Центра подготовки мастеров массажа «Prestige»
 • Дипломированный магистр по физической реабилитации
 • Магистр биологии
 • Специалист по физическому воспитанию и спорту
 • Автор монографий и многочисленных статей по массажу, реабилитации, фитнесу и здоровому образу жизни
 • Судья Чемпионата Евразии по массажу 2016, 2017 годов
 • Судья международных, украинских и региональных чемпионатов по массажу

Статьи, учебные и методические пособия:

 • Холодов С.А. Застосування технологій інструментального масажу в процесі відновлення рухових функцій в дітей з неврологічними порушеннямиПроблеми реабілітації: Збірник наукових праць. Одеса: Букаєв В.В., 2022. С. 117–121.
 • Холодов С.А. Обоснование применения классической техники массажа при решении лечебных и оздоровительных задач // Проблеми реабілітації: Збірник наукових праць.  Одеса, 2020. С. 250-252.
 • Холодов С.А. Воспитание активной подвижности в суставах у детей со спастическими формами церебрального паралича / С.А Холодов. // Новое в науке и практике. – Одеса, 1999. – № 1 (2). – С. 52–53.
 • Холодов С.А Формування навичок ходьби у дітей, котрі страждують на спастичні форми дитячого церебрального паралічу/ С.А Холодов// Фахове видання. Молода спортивна наука України : зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. – Львів : ЛДІФК, 2001. – Вип. 5. – Т. 2. – С. 291–293.
 • Поетапна корекція порушень ходьби в процесі її формування у дітей з церебральним паралічем// Матеріали III міжнародної наукової конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я». – Харків : ХаДІФК, 2001. – С. 116
 • Критерии оценки уровня сформированности навыка ходьбы у детей дошкольного возраста, страдающих церебральным параличом// Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини». – Одеса, 2001. – С. 156–157.
 • Визначення критеріїв рівнів сформованості навички ходьби у дітей з ДЦП, котрі не здатні до самостійного пересування// Фахове видання. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Л. : Вид. дім «Панорама», 2002. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 503–507.
 • Коррекция нарушений ходьбы средствами дополнительной опоры в процессе ее формирования у детей с ДЦП// Матеріали I Всеукраїнського з’їзду фахівців із лікувальної фізкультури і спортивної медицини «Перспективи розвитку спортивної медицини і лікувальної фізкультури XXI століття». – Одеса, 2002. – С. 242–250.
 • Класифікація засобів додаткової опори, які використовуються у практиці реабілітації хворих на ДЦП// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я нації – нова епоха, нова генерація». – Миколаїв, 2002. – С. 149–153.
 • Спосіб реабілітації осіб з поєднаними ураженнями нервової системи і опорно-рухового апарату // Патент 59146А Україна, МПК А61Н3/00. – № 2003031917; Заявл. 04.03.03 ; Опубл. 15.08.03 ; Бюл. №8. – 6 с.
 • Спосіб корекції порушень ходьби в процесі її формування та відновлення // Патент 59147А Україна, МПК А61Н3/06. – № 2003031918 ; Заявл. 04.03.03 ; Опубл. 15.08.03 ; Бюл. №8. – 4 с.
 • Застосування засобів додаткової опори в процесі формування навичок ходьби у дітей з ДЦП // Фахове видання. Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. –2003. – №4. – С. 145–148
 • Методика диференційованої поетапної корекції порушень ходьби при спастичних формах ДЦП// Фахове видання. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. – Вип. 1–2. – С. 116–124.
 • Показники амплітуди рухів у суглобах нижніх кінцівок у дітей дошкільного віку з ДЦП з різним рівнем сформованості навички ходьби// Фахове видання. Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса, 2004. – № 4–5. – С. 204–207.
 • Оценка способности удержания равновесия у детей с ДЦП с разным уровнем сформированности навыка ходьбы // Матеріали V міжнародної науково-практичної конф. «Адаптаційні можливості дітей та молоді». – Одеса, 2004. – С. 231–235.
 • Реалізація ігрового методу при використанні додаткових опорних пристосувань у процесі навчання ходьбі дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем// Фахове видання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 19. – Корекційна педагогіка та психологія. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – № 4. – С. 263–267.
 • Оцінка прояву силових здібностей у дошкільників із ДЦП з різним рівнем сформованості навички ходьби// Фахове видання. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007. –№ 7–8. – С. 195–199.
 • Особенности использования игрового метода в системе обучения ходьбе детей с церебральным параличом // Фахове видання. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007. – № 11. – С. 62–66.
 • Обоснование методики поэтапной коррекции нарушений ходьбы у детей с ДЦП при использовании средств дополнительной ручной опоры// МатериалыVII международной научно-практическойконференции«Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2007. – С. 81–85.
 • Особенности нарушений стато-локомоторной функции при спастических формах детского церебрального паралича // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реабілітації». – Одеса, 2008. – С. 100–106.
 • Особенности краткосрочной адаптации инвалидов-спортсменов к работе до отказа// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Здорове довкілля – здорова нація». – Бердянськ, 2008. – С. 123–128.
 • Оценка нейродинамических функций у девочек-подростков в онтогенезе по результатам сенсомоторной реакции// Матеріали VII міжнародної науково-практичної конф. «Адаптаційні можливості дітей та молоді». – Одеса, 2008. – С. 460–463.
 • Динамика общего функционального состоянияЦНС у девочек подростков в онтогенезе по результатам просто зрительно-моторной реакции// Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини». – Одеса, 2008. – С. 32–33.
 • Использование современных технологий в работе отделения ЛФК детского реабилитационного центра// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реабілітації». – Одеса, 2009. – С. 69–77.
 • Применение массажеров и игольчатых аппликаторов в практике реабилитации детей с ДЦП// Матеріали науково-практичної конференції «Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітаційні СПА-технології». – Севастополь, 2009. – С. 102–103
 • Зависимость параметров, характеризующих общее функциональное состояние ЦНС у девочек, от возраста // Материалы VIII международной научно-практической конференции «Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды». – Гомель, 2009. – С. 182–185.
 • Пути повышения эффективности процесса формирования навыков ходьбы у дошкольников с детским церебральным параличом // Материалы VIII международной научно-практической конференции «Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды». – Гомель, 2009. – С. 274–277.
 • Оценка нейрофизиологических функций девочек-подростков методом нагрузки с реверсом в контексте их антропометрических показателей // Материалы XIX международной научно-практической конференция по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2009. – С. 15–20.
 • Формирование локомоторной функции у дошкольников со спастическими формами детского церебрального паралича // Материалы XIX международной научно–практической конференция по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2009. – С. 59–68.
 • Особенности применения инструментального массажа в процессе реабилитации детей с церебральным параличом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реабілітації». – Одеса, 2010. – С. 133–137
 • Вікові особливості адаптації до граничних дозованих фізичних навантажень// Матеріали XVIII з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, (20–22 травня 2010 р.).– Фізіологічний журнал. – Т.56. – №2. – Одеса, 2010. – С. 148.
 • Интерпретация параметров, характеризующих ОФС ЦНС у девочек 15-16 лет// Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конф. «Адаптаційні можливості дітей та молоді». – Одеса, 2010. – С. 336–340.
 • Функциональное состояние ЦНС в норме и при нагрузке с реверсом у девочек-подростков в онтогенезе// МатериалыXX международной научно-практической конференция по проблемам физического воспитания учащихся«Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2010. – С. 92–95.
 • Ефективність регуляції серцевої діяльності у дівчат 20-22 років за даними тестування з реверсом // VII міжнар. наук-метод. конф. «Культура здоров’я» : зб. наук. пр. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2010. – С. 22–23.
 • Метод динамической проприоцептивной коррекции как основа реабилитации детей с нарушениями ЦНС и опорно-двигательного аппарата// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реабілітації». – Одеса, 2011. – С. 149–153.
 • О типах реакции общего функционального состояния мозга студентов на физические и умственные нагрузки // МатериалыXXI международной научно–практической конференция по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2011. – С. 19–24.
 • Эффективность использования игр с дополнительными опорными приспособлениями в контексте процесса обучения ходьбе детей с ДЦП// Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Здоровье для всех». –Пинск, РеспубликаБеларусь, 2011. – С 28–31.
 • Методика реабилитации больных с начальными формами обменных и сосудистых нарушений// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реабілітації». – Одеса, 2012. – С. 268–275.
 • Интеграция средств и методов ЛФК в структуре реабилитации детей с ДЦП в условиях детского реабилитационного центра // Материалы XXII междунар. научно-практ. конф. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья». – Уфа, 2012. – С. 311–313.
 • Опыт использования модифицированных костюмов космонавтов реабилитационном процессе детей с нарушениями ЦНС и опорно-двигательного аппарата// МатериалыXXII международной научно-практической конференции по проблемам физического воспитания учащихся«Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 201 – С. 106–108.
 • Оценкаобщего функціонального состояния ЦНС у студенток, обучающихся на 1 курсах высшихучебных заведений // Фахове видання. Наука і освіта : науково-практичний журнал Південногонаукового центру АПН України. – Спеціальнийвипуск «Адаптаційніможливостідітей та молоді». – Одеса, – № 4/CVV. – С.191–194.
 • Реабилитационные СПА–технологии в системе реабилитации больных с начальными формами обменных и сосудистых нарушений // МатериалыXXIII международной научно–практической конференция по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 201 – С. 74–79.
 • Опыт использования устройства G-EO в системе комплексной реабилитации детей с сочетанными поражениями ЦНС и опорно-двигательного аппарата// Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми реабілітації». – Одеса, 2014. – С. 160–165.
 • До питання про вивчення особливостей протікання нейрофізіологічних процесів у дівчат-підлітків // Матеріали XІV з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю. – Фізіологічний журнал. Т. 60. – № 3. – Одеса, 2014. – С. 178.
 • К проблеме оценки общего функционального состояния центральной нервной системы в подростковой возрастной группе // Материалы XXІV международной научно-практической конференция по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2014. – С. 21–24.
 • Сравнительная характеристика общего функционального состояния у студенток, обучающихся на 1-4 курсах, по результатам зрительно-моторной реакции// Матеріали X міжнародної науково-практичної конф. «Адаптаційні можливості дітей та молоді». – Одеса, 2014. – С. 253–261.
 • Функціональна анатомія опорно-рухового апарату. Кісткова система//Методичнийпосібник. – Одеса : ПНПУ, 2015. – 36 с.
 • Функціональна анатомія опорно-рухового апарату. М’язова система // Методичний посібник. – Одеса : ПНПУ, 2015. – 43 с.
 • Характеристика морфологічних особливостей та невролого-ортопедичного статусу дітей із ДЦП з різними можливостями до пересування // Фахове видання. Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса, 2015. – № 2/CXXXI. –С. 112–119.
 • Морфофункціональні особливості порушень сили м’язів нижніх кінцівок у дітей з ДЦП з різним рівнем локомоторних можливостей// Фахове видання. Вісник Черкаського університету. – Серія: «Біологічні науки». – Вип. 26 (335). – Черкаси, 2015. – С. 121–127.
 • Оздоровчий фітнес для учнівської та студентської молоді // Навчальний посібник. – Камянец-Подільський: ПП «Медобори – 2016», 2016. – 88.
 • Значение лимфодренажного массажа в лечебных и оздоровительных практиках //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реабілітації». – Одеса, 2016. – С. 201-204.
 • Сравнительная характеристика общего функционального состояния ЦНС у студентов 1-2 курсов факультета физического воспитания //Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15-16 вересня 2016 року, Ч. 2)/ голов. Ред. А.І. Босенко. – Одеса: из-во, 2016. – С. 90-93.
 • Применение тайского йога-массажа в контексте восстановления двигательных функций //Проблеми реабілітації: матеріали науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 215-217.
 • Использование вакуум-эффекта в оздоровительных техниках инструментального массажа //Проблеми реабілітації: матеріали науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 236-240.
 • Оздоровчі СПА-технології у системі реабілітації осіб із початковими формами обмінних та судинних порушень //Науковий вісник Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 3 (122). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2018. – С. 95-101.

Видеофрагмент семинара с участием преподавателя:

Если желаете пройти обучение у Сергея Анатольевича кликайте на кнопку и оставляйте свою заявку-наши менеджеры с Вами свяжутся для уточнения деталей. 

Записаться к Холодову С.А. на обучение

В Центре "Prestige" Сергей Холодов преподает следующие курсы для массажистов

16 ак. часов
Диплом специалиста
Реабилитационно-восстановительные техники
Мануальный миофасциальний стретчинг
5500 грн
5000 грн
На 12 месяцев без переплат
Мануальный миофасциальный стретчинг Обучающий авторский семинар Сергея Холодова Для кого:...
16 ак. часов
Диплом специалиста
Реабилитационно-восстановительные техники
Абдоминальный (висцеральный) массаж
5500 грн
5000 грн
На 12 месяцев без переплат
Интегративный абдоминальный массаж Авторский обучающий семинар Сергея Холодова Абдоминальная...
72 ак. часов
Диплом специалиста
Реабилитационно-восстановительные техники
Анатомия нервной системы с основами топической диагностики
5000 грн
4500 грн
На 12 месяцев без переплат
«Функциональная анатомия нервной системы с основами топической диагностики для специалистов по...
72 ак. часов
Диплом специалиста
Реабилитационно-восстановительные техники
Основы коррекции двигательных нарушений при поражениях ЦНС и ОДА
5000 грн
На 12 месяцев без переплат
Основы коррекции двигательных нарушений при поражениях ЦНС и ОДА Авторский семинар Сергея...
16 ак. часов
Диплом специалиста
Реабилитационно-восстановительные техники
Реабилитация пост-инсультных больных
5000 грн
4500 грн
На 12 месяцев без переплат
«Реабилитация постинсультных больных в условиях массажного кабинета» авторский семинар Сергея...
16 ак. часов
Диплом специалиста
Реабилитационно-восстановительные техники
Реабилитация больных с суставными дисфункциями
5000 грн
4500 грн
На 12 месяцев без переплат
Реабилитация больных с суставными дисфункциями Авторский семинар Сергея Холодова Для кого:...
90 ак. часов
Диплом специалиста
Базовые курсы
Оздоровительный массаж (обучение в группе)
7500 грн
На 12 месяцев без переплат
Курс "Оздоровительный массаж" в формате группового обучения Обучение в группе является основной...
72 ак. часов
Диплом специалиста
Базовые курсы
Оздоровительный массаж (индивидуальное обучение)
16000 грн
На 12 месяцев без переплат
Курс "Оздоровительный массаж" в формате индивидуального обучения Для кого: Если Вы хотите...
24 ак. часов
Диплом специалиста
Базовые курсы
«Основы классического (оздоровительного) массажа» Экспресс-курс
5500 грн
На 12 месяцев без переплат
Экспресс-курс "Основы классического (оздоровительного) массажа" Сокращенный экспресс-курс...
72 ак. часов
Диплом специалиста
Базовые курсы
Анатомия головы (лица) и шеи
2500 грн
На 12 месяцев без переплат
Прикладная анатомия головы (лица) и шеи Авторский семинар Сергея Холодова В программе...
72 ак. часов
Диплом специалиста
Базовые курсы
Прикладная анатомия ОДА для массажистов
5500 грн
5000 грн
На 12 месяцев без переплат
Прикладная анатомия опорно-двигательного аппарата (ОДА) для массажистов Авторский  семинар...
72 ак. часов
Диплом специалиста
Моделирование тела
Прикладная анатомия для фитнес-инструкторов
4500 грн
На 12 месяцев без переплат
«Прикладная анатомия для фитнес-инструкторов» Авторский семинар Сергея Холодова Курс...

наши партнеры

Убедиться в профессионализме

преподавателя курсов для массажистов можете взглянув на его дипломы, грамоты, свидетельства, патенты авторских методик и методические публикации